Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 16 (Có đáp án) Cấu trúc di truyền của quần thể

Lời bài hát Ai khóc nỗi đau này

Trắc nghiệm Sinh 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể là tài liệu vô cùng hữu ích mà kenhvanhay.edu.vn xin giới thiệu tới bạn đọc để tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 16 gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các kiến ​​thức về Cấu trúc di truyền của quần thể. Thông qua tài liệu này, các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo và kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia năm 2022 sắp tới. Sau đây là nội dung chi tiết của Trắc nghiệm Sinh 12 bài 16, mời các bạn cùng theo dõi và tải về tại đây.

Kiểm tra cấu trúc di truyền quần thể

Câu 1: Hiện tượng tự thụ phấn bắt buộc của cây giao phấn có thể dẫn đến hậu quả gì?

A. Đời con có nhiều kiểu gen đồng hợp B. Đời con có nhiều kiểu gen dị hợp C. Đời con bị giảm sức sốngD. Con cháu có nhiều kiểu gen đồng hợp tử và có thể bị giảm sức sống

Câu 2: Vốn gen của quần thể là

A. tổng số loại kiểu gen trong quần thể.B. alen của tất cả các gen trong quần thể.C. tần số kiểu gen của quần thể. tần số alen trong quần thể.

Câu 3: Đặc điểm nào không đúng khi nói về quần thể tự thụ phấn?

A. Qua mỗi thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ dị hợp tử giảm đi một nửa B. Qua mỗi thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ đồng hợp tử tăng lên gấp đôi. Đa dạng di truyền giảm dần qua các thế hệ. Ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tần số tương đối của một alen được tính bằng tỷ lệ phần trăm các loại kiểu hình của alen đó trong quần thể. B. Vốn gen của quần thể là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm nhất định. C. Tần số alen của các gen trong quần thể là như nhau.D. Cấu trúc di truyền của quần thể được biểu hiện thông qua tần số alen và tần số kiểu gen.

Câu 5: Ngô là cây giao phấn, khi tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ thì tỉ lệ các kiểu gen trong quần thể sẽ biến đổi theo chiều hướng sau:

A. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và kiểu gen dị hợp giảm dần B. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn và tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần C. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng

Câu 6: Cấu trúc di truyền của một quần thể giao phối cận huyết có đặc điểm nào sau đây?

Sự đa dạng và phong phú về kiểu gen.

Quần thể dần dần được phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Cách làm gầu bò nướng thơm ngon - "siêu bom tấn" cho ngày rảnh rỗi

Tần số thể dị hợp giảm dần, tần số thể đồng hợp tăng dần qua các thế hệ.

Tần số alen thường không thay đổi qua các thế hệ.

Các tùy chọn đúng là:

A. (1), (2) và (3)B. (2), (3) và (4)C. (2) và (3)D. (1), (2) và (4)

Câu 7: Nêu đặc điểm di truyền của quần thể tự thụ phấn?

A. tần số tương đối của các alen và tần số của các kiểu gen thay đổi qua các thế hệB. Tần số tương đối của các alen không đổi, còn tần số của các kiểu gen thì thay đổi qua các thế hệ. Tần số tương đối của các alen thay đổi nhưng tần số của các kiểu gen không đổi qua các thế hệ. Tần số tương đối của các alen và tần số của các kiểu gen không đổi qua các thế hệ

Câu 8: Trong một quần thể giao phối, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tần số tương đối của các alen trong một gen nhất định không quy định cho quần thể. B. Tần số tương đối của các alen trong một kiểu gen nhất định trong quần thể thay đổi qua các thế hệ.C. Tần số tương đối của các alen trong một gen nhất định là đặc trưng cho quần thể.D. Tần số tương đối của các kiểu gen là đặc trưng cho mỗi quần thể

Câu 9: Cho các phát biểu về quần thể giao phối ngẫu nhiên:

Có sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các cá thể trong quần thể.

Có những đa hình về kiểu gen làm phát sinh đa hình về kiểu hình.

Các cá thể từ các quần thể khác nhau của cùng một loài không thể giao phối với nhau.

Tần số alen của một gen nào đó thường ổn định và đặc trưng cho từng quần thể.

Có bao nhiêu phát biểu sai?

MỘT.1B. 2 C. 3D. 4

Câu 10: Một quần thể có các kiểu gen 0,3AA; 0,5aa và 0,2Aa. Loại bỏ tất cả các cá thể có kiểu gen aa, sau đó cho các cá thể giao phối tự do thì tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa của quần thể ở thế hệ F1 là:

A. 40%B. 32%C. 48%D. 18%

Câu 11: Điều không đúng về cấu trúc di truyền của quần thể giao phối cận huyết là

A. giao phối cận huyết làm cho quần thể phân li thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.B. Qua nhiều thế hệ, các gen ở trạng thái dị hợp tự động chuyển sang trạng thái đồng hợp.C. làm giảm thể đồng hợp trội, tăng tỉ lệ thể đồng hợp lặn, triệt tiêu ưu thế lai, giảm sức sống.D. Ở thế hệ con cháu của thực vật tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết với động vật, quá trình chọn lọc không diễn ra.

Câu 12: Trong một quần thể của một loài lưỡng bội, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 9 alen. Trong trường hợp không xảy ra đột biến thì trong quần thể sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen và kiểu gen đồng hợp?

Xem thêm bài viết hay:  Cách dễ nhất để vẽ một con chó [Mẫu hình vẽ con chó cute] đẹp nhất

A. 9 kiểu genB. 18 kiểu genC. 45 kiểu genD. 36 kiểu gen

Câu 13: Ở một quần thể của một loài lưỡng bội, xét gen I nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 1 có 3 alen, gen II nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2 có 6 alen. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen dị hợp tử về cả hai gen?

A. 30 B. 60C. 18 D. 32

Câu 14: Cấu trúc di truyền của một quần thể nhiễm sắc thể thường thay đổi qua các thế hệ theo hướng

A. giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn.B. giảm dần tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp.C. tăng dần tỉ lệ thể dị hợp, giảm dần tỉ lệ thể đồng hợp.D. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn giảm dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội tăng dần.

Câu 15: Một quần thể cây có 0,4AA; 0,1aa; 0,5Aa. Sau 1 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp sẽ như thế nào? Biết rằng các cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với các cá thể đồng hợp tử. Các cá thể có kiểu gen AA và aa đều có khả năng sinh sản như nhau.

A. 16,67%B. 25,33%C. 15,2%D. 12,25%

Câu 16: Một quần thể chuột ban đầu có 3000 con chuột, trong đó chuột xám đồng hợp tử là 2100 con, chuột xám dị hợp tử là 300 con, chuột bạch là 600 con. Biết rằng màu lông do một gen gồm 2 alen (A) quy định. và một). Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể này là:

A. A = 0,7 ; a = 0,3B. a = 0,6 ; a = 0,4C. A = 0,75 ; a = 0,25D. a = 0,8 ; một = 0,2

Câu 17: Trong một QT tự phối, thành phần KG của quần thể có xu hướng:

A. phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau B. ngày càng phong phú và đa dạng về kiểu gen C. tồn tại chủ yếu ở trạng thái dị hợp D. ngày càng ổn định về tần số alen

Câu 18: Một quần thể ban đầu có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 0,1, còn lại các kiểu gen AA và Aa. Sau 5 thế hệ giao phối cận huyết cưỡng bức, tỉ lệ cá thể dị hợp trong quần thể còn lại là 0,01875. Tỉ lệ các loại kiểu gen trong quần thể ban đầu là bao nhiêu?

A. 0,3 AA : 0,6 Aa : 0,1 aaB. 0,6 AA : 0,3 Aa : 0,1 aaC. 0,0375 AA : 0,8625 Aa : 0,1 aaD. 0,8625 AA : 0,0375 Aa : 0,1 aa

Câu 19: Quần thể đậu Hà Lan tự thụ phấn có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là: P0 : 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa. Biết rằng alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng.

Xem thêm bài viết hay:  Trang trí lịch treo tường – những mẫu mới nhất đẹp mê mẩn luôn

Sau 1 thế hệ tự thụ phấn, quần thể có cấu trúc di truyền 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa.

Tần số alen trong quần thể sau 4 thế hệ tự thụ phấn là pA = 0,6; qa = 0,4.

Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, tần số kiểu hình của quần thể là 62,5% đỏ : 37,5% trắng.

Sau 2 thế hệ tự thụ phấn, tần số kiểu gen đồng hợp chiếm 90%.

Có bao nhiêu phát biểu trên là đúng?

A. 4 B. 3C. 2 D. 1

Câu 20: Tính trạng di truyền của quần thể giao phối thể hiện ở:

A. nhóm tuổi và tỉ lệ giới tính của quần thể B. số lượng cá thể và mật độ cá thể C. số loại kiểu hình khác nhau trong quần thể D. tần số alen và tần số kiểu gen

Câu 21: Ở một loài thực vật lưỡng bội sinh sản bằng tự thụ phấn, alen A quy định quả tròn, a quy định quả bầu dục. Thế hệ xuất phát của quần thể có 100% cây quả tròn. Ở đời F3, tỉ lệ kiểu hình là 13 tròn: 7 bầu dục. Ở thế hệ xuất phát, trong số cây quả tròn, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ

A. 20% B. 10%C. 25% D. 35%

Câu 22: Cấu trúc di truyền của một quần thể cận huyết có F0 : 0,4Aa : 0,6aa. Dự đoán nào sau đây là đúng?

A. Ở F1 tỉ lệ kiểu gen dị hợp chiếm 0,64.B. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ngày càng giảm. C. Ở F2, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ít hơn tỉ lệ kiểu gen dị hợp.D. Ở F3, tần số alen trội là 0,4.

Câu 23: Tần số tương đối của gen (tần số alen) là phần trăm

A. số giao tử mang alen đó trong quần thể.B. alen đó trong các kiểu gen của quần thể.C. số cá thể chứa các alen đó trong tổng số cá thể của quần thể.D. kiểu gen chứa alen đó trong tổng số kiểu gen của quần thể.

Câu 24: Một quần thể có 3 gen I, II, III. Số alen của mỗi gen lần lượt là: 2,3,4.,

Số kiểu gen dị hợp trong quần thể giao phối trên là:

A. 156 B. 168 C. 92 D. 64

Câu 25: Quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ thể đồng hợp lặn trong QT là

A. 48,75% B. 51,875% C. 52,75% D. 53,125%

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 16 (Có đáp án) Cấu trúc di truyền quần thể của kenhvanhay.edu.vn nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên để lại comment và đánh giá giới tính của bạn nhé. Giới thiệu website đến mọi người. Chân thành cảm ơn.

Nhớ để nguồn bài viết này: Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 16 (Có đáp án) Cấu trúc di truyền của quần thể của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận