Giải vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

Giải vở bài tập toán lớp 1 tập 1
Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 1 tập 1 tại Kênh Văn Hay

Bài 3: HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN

1. Tô màu (Học sinh tự tô).

2. Tô màu (Học sinh tự tô).

3. Tô màu (Học sinh tự tô).

4. Xếp thành những hình sau:

Bài 4: HÌNH TAM GIÁC

1. Tô màu (Học sinh tự tô).

2. Tô màu (Học sinh tự tô).

3. Tô màu (Học sinh tự tô).

4. Xếp thành những hình sau:

hinh tam giac

+ Hình 1: Lấy 1 hình vuông và 4 hình tam giác sau đó xếp trình tự những số theo hình.

+ Hình 2: Lấy 3 hình vuông và 3 hình tam giác sau đó xếp trình tự những số theo hình.

+ Hình 3: Lấy 4 hình tam giác rồi xếp trình tự những số theo hình.

+ Hình 4: Lấy 3 hình vuông rồi xếp trình tự những số theo hình.

+ Hình 5: Lấy 6 hình tam giác rồi xếp trình tự những số theo hình.

+ Hình 6: Lấy 6 hình tam giác rồi xếp trình tự những số theo hình.

Bài 5: tập luyện

1. Tô màu vào những hình cùng hình dạng thì cùng một màu là:

luyen tap

2. Ghép hình:

+ Ghép hình câu a). Lấy 2 hình vuông rồi ghép lại với nhau ta được hình như sau:

ghep hinh

Bài 6: những số 1, 2, 3

1. Viết số (Học sinh tự viết).

2. Số?

so

3. Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp:

cham tron

Bài 7: tập luyện

1. Số?

1635526780 208 bai 7 11635526780 799 bai 7 2

Bài 8: những số 1, 2, 3, 4, 5

1. Viết số (Học sinh tự viết).

2. Số?

1635526780 552 bai 8 1

4. Nối theo mẫu:

bai 8 2

Bài 9: tập luyện

1. Số?

1635526780 781 bai 9 1

2. Số?

1635526780 650 bai 9 2

Bài 10: BÉ HƠN. DẤU

1. Viết dấu

2. Viết (theo mẫu):

bai 10 1

4. Nối với số thích hợp:

bai 10 2

Bài 11: LỚN HƠN. DẤU >

1. Viết dấu > (Học sinh tự viết).

giai vo bai tap toan 1 bai 1

3. Viết dấu > vào ô vuông:

bai 11 2

Bài 12: tập luyện

1.

bai 12 1

3. Nối với số thích hợp

bai 12 2

Bài 13: BẰNG NHAU. DẤU =

1. Viết dấu = (Học sinh tự viết).

2. Viết (theo mẫu):

bai 13 1

4. Làm cho số 5 = 5 theo mẫu:

bai 13 2

Bài 14: tập luyện

1. Điền dấu >;

1

4 > 3

2

3

2 = 2

4 = 4

3

4

3 > 2

4

2

3

3 = 3

2. Viết (theo mẫu):

bai 14 1

Bài 15: tập luyện CHUNG

1. Làm cho bằng nhau (bằng hai cách: vẽ thêm hoặc gạch bớt):

bai 15 1

2. Nối với số thích hợp:

bai 15 2

Bài 16: Số 6

1. Viết số (Học sinh tự viết).

2. Số?

bai 16

Bài 17: Số 7

1. Viết số (Học sinh tự viết).

2. Số?

bai 17 1

3. Điền dấu: >;

bai 17 2

Bài 18: Số 8

1. Viết số (Học sinh tự viết).

bai 18

3. Nối với số thích hợp

bai 18 1

Bài 19: Số 9

1. Viết số (Học sinh tự viết).

2. Số?

bai 19 1

3. Điền dấu: >;

bai 19 2

Bài 20: Số 0

1. Viết số (Học sinh tự viết).

2. Viết những số thích hợp vào ô trống

bai 20

Bài 21: Số 10

1. Viết số (Học sinh tự viết).

2. Số?

bai 21 1

4. Khoanh vào số lớn nhất

bai 21 2

Bài 22: tập luyện

1. Nối (theo mẫu):

bai 22 1

2. Vẽ thêm cho đủ 10 (theo mẫu):

bai 22 2

4. a)

0

8 > 5

6

10 > 9

0

5 > 0

9 > 6

9

0

8 > 0

9 = 9

10 = 10

b) Trong những số từ 0 tới 10:

Số bé nhất là 0.

Số lớn nhất là 10.

5. Số?

bai 22 3

Bài 23: tập luyện CHUNG

1. Nối (theo mẫu):

bai 23 1

2. Viết những số từ 0 tới 10 (Học sinh tự viết)

3. Số?

bai 23 2

Bài 24: tập luyện CHUNG

1. Số?

bai 24

2. Điền ; =

8 > 5

4

3

7 = 7

10 > 9

9

2 = 2

0

0

1

3. Số?

Untitled 39

Tự rà soát

1. Số?

tu kiem tra

3. Điền ; =

0

8 > 5

7 = 7

3

10 > 6

4

4. Số?

tu kiem tra 1

Bài 25: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3

1. Số?

Untitled 42

3. Nối phép cộng với số thích hợp:

Untitled 43

Bài 26: tập luyện

1. Số?

a.

Untitled 44

2. Viết vào chỗ chấm

Untitled 45

Bài 27: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 2 = 4

3 + 1 = 4

1 + 1 = 2

4 = 3 + 1

1 + 3 = 4

2 + 1 = 3

1 + 2 = 3

4 = 2 + 2

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Untitled 46

3. Điền dấu: >;

3 = 2 + 1

1 + 2

3

3 + 1 = 4

3 > 1 + 1

2 + 2 = 4

4. Viết số thích hợp

Untitled 47

Bài 28: LUYỆN TẬP

1. Tính:

1 + 1 = 2

2 + 1 = 3

3 + 1= 4

1 + 2 = 3

1 + 3 = 4

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 1= 4

1 + 3 = 4

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

b.

Untitled 48

3. Tính: 1 + 1 + 2 = 4

2 + 1 + 1 = 4

1 + 2 + 1 = 4

4. Điền ; =

2 + 1

2 + 2 = 4

2 + 1 = 3

2 + 2 > 3

2 + 1

1 + 3 = 3 + 1

5. Viết phép tính thích hợp:

Untitled 49

Bài 29: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

1. Tính:

2 + 3 = 5

3 + 2 = 5

4 + 1 = 5

1 + 4 = 5

2 + 2 = 4

2 + 1=3

1 + 1 = 2

3 + 1= 4

b)

Untitled 50

3. Viết số thích hợp

Untitled 51

4. Viết số thích hợp vào ô trống

4 + 1 = 5

1 + 4 = 5

5 = 1 + 4

3 + 2 = 5

2 + 3 = 5

5 = 3 + 2

2 + 3 = 5

1 + 2 = 3

3 = 2 + 1

3 + 1 = 4

2 + 2 = 4

4 = 2 + 2

Bài 30: tập luyện

1. Số?

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

2 + 2 = 4

3 + 2 = 5

4 + 1 = 5

2. Tính:

Untitled 52

3. Tính:

3 + 1 + 1= 5

1 + 3 + 1 = 5

1 + 2 + 2= 5

2 + 2 + 1 = 5

2 + 1 + 1 = 4

2 + 1 + 2 = 5

4. Điền >;

5 = 3 + 2

5 > 3 + 1

4

4 = 3 + 1

3 + 2 = 2 + 3

1 + 2 + 2 > 2 + 2

5. Viết phép tính thích hợp:

Untitled 53

Bài 31: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG

1. Tính:

a)

4 + 0 = 4

0 + 4 = 4

3 + 0 = 3

0 + 3 = 3

1 + 0 = 1

0 + 1 = 1

0 + 2 = 2

2 + 0 = 2

b)

Untitled 54Untitled 55

Bài 32: tập luyện

1. Tính:

0 + 1 = 1

0 + 2 = 2

0 + 2 = 2

0 + 4 = 4

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

1 + 3 = 4

1+ 4 = 5

2 + 1 = 3

2 + 2 = 4

2 + 3 = 5

3 + 1 = 4

3 + 2 = 5

4 + 1 = 5

2. Tính:

3 + 2 = 5

1 + 4 = 5

1 + 2 = 3

0 + 5 = 5

2 + 3 = 5

4 + 1 = 5

2 + 1 = 3

5 + 0 = 5

Untitled 56

4. Viết kết quả phép cộng:

Untitled 57

Bài 33: tập luyện chung

1. Tính:

Untitled 58

2. Tính

2 + 1 + 1 = 4

1 + 3 + 1 = 5

3 + 1 + 1 = 5

4 + 1 + 0 = 5

2 + 2 + 1 = 5

2 + 0 + 3 = 5

3. Điền >;

2 + 2

2 + 3 = 5

5 + 0 = 5

2 + 1 = 1+ 2

2 + 2 > 1 + 2

2 + 0

3 + 1

3 + 1 = 1+ 3

1 + 4 = 4+ 1

4. Viết phép tính thích hợp

Untitled 59

Bài 34: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3

1. Tính

1 + 2 = 3

3 – 1 = 2

1 + 1 = 2

2 – 1 = 1

2 – 1 = 1

3 – 2 = 1

2 – 1 = 1

3 – 1 = 2

3 – 1 = 2

2 – 1 = 1

3 – 1 = 2

3 – 2 = 1

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Untitled 60

Bài 35: tập luyện

1. Số?

Untitled 61

2. Tính?

1 + 2 = 3

1 + 1 = 2

1 + 1 + 1 = 3

3 – 1 = 2

2 – 1 = 1

3 – 1 – 1= 1

2 – 1 = 1

2 + 1 = 3

3 – 1 + 1 = 3

3. Viết số thích hợp vào ô trống

Untitled 62

Bài 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4

1. Tính:

3 + 1 = 4

4 – 2 = 2

1 + 2 = 3

4 – 3 = 1

3 – 2 = 1

3 – 1 = 2

4 – 1 = 3

4 – 3 = 1

3 – 2 = 1

2. Tính:

Untitled 63

Bài 37: tập luyện

1. Tính:

a)

Untitled 64Untitled 65

5. Đúng ghi đ, sai ghi s:

4 – 1 = 3 đ

4 + 1 = 5 đ

4 – 1 = 2 s

4 – 3 = 2 s

Bài 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5

1. Tính:

5 – 1 = 4

4 – 1 = 3

3 – 1 = 2

2 + 3 = 5

5 – 2 = 3

4 – 2 = 2

3 – 2 = 1

3 + 2 = 5

5 – 3 = 2

4 – 3 = 1

2 – 1 = 1

5 – 2 = 3

5 – 4 = 1

5 – 3 = 2

2. Tính:

2 – 1 = 1

3 – 1 = 2

4 – 1 = 3

5 – 1 = 4

3 – 2 = 1

4 – 2 = 2

5 – 2 = 3

4 – 3 = 1

5 – 3 = 2

5 – 4 = 1

3. Tính

Untitled 66Untitled 67

Bài 39: tập luyện

1. Tính:

Untitled 68

2. Tính:

5 – 2 – 1 = 2

4 – 2 – 1 = 1

3 – 1 – 1 = 1

5 – 2 – 2 = 1

5 – 1 – 2 = 2

5 – 1 – 1 = 3

3. Điền ; =

5 – 2

5 – 4

4 + 1 = 5

5 – 2 = 3

5 – 3 > 1

5 – 1

5 – 2 > 2

5 – 1 = 4

5 – 4 > 0

4. Viết phép tính thích hợp

Untitled 69

Bài 40: SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ

1. Tính

5 – 1 = 4

5 – 2 = 3

5 – 3 = 2

5 – 4 = 1

5 – 5 = 0

1 – 1 = 0

2 – 2 = 0

3 – 3 = 0

4 – 4 = 0

5 – 5 = 0

1 – 0 = 1

2 – 0 = 2

3 – 0 = 3

4 – 0 = 4

5 – 0 = 5

2. Tính

0 + 2 = 2

2 + 0 = 2

2 – 2 = 0

2 – 0 = 2

0 + 3 = 0

3 + 0 = 3

3 – 0 = 3

3 – 3 = 0

0 + 4 = 0

4 + 0 = 4

4 – 4 = 0

4 – 0 = 4

3. Số?

Untitled 70

Bài 41: tập luyện

1. Tính:

5 – 5 = 0

5 – 0 = 5

4 – 1 = 3

4 – 0 = 0

3 – 3 = 0

2 – 1 = 1

2 – 0 = 2

2 + 0 = 2

2. Tính:

Untitled 71

3. Tính:

2 – 1 – 0 = 1

4 – 1 – 3 = 0

3 – 1 – 2 = 0

4 – 0 – 2 = 2

5 – 2 – 0 = 3

4 – 2 – 2 = 0

Untitled 72

Bài 42: tập luyện CHUNG

1. Tính:

Untitled 73

2. Tính

5 + 0 = 5

0 + 5 = 5

2 + 3 = 5

3 + 2 = 5

4 + 1 = 5

1 + 4 = 5

1 + 3 = 4

3 + 1 = 4

2 + 1 = 3

1 + 2 = 3

3. Tính:

3 + 1 + 1 = 5

5 – 2 – 2 = 1

2 + 2 + 0 = 4

4 – 1 – 2= 1

3 – 2 -1 = 0

5 – 2 – 3 = 0

Untitled 74

Bài 43: tập luyện CHUNG

1. Tính:

4 + 0 = 4

1 + 4 = 5

5 – 3 = 2

5 – 2 = 3

5 + 0 = 5

4 – 2 = 2

3 – 3 = 0

4 – 0 = 4

2 – 2 = 0

3 – 1 = 2

2. Tính:

2 + 1 + 1 = 4

5 – 2 – 2 = 1

3 + 2 + 0 = 5

4 – 0 – 2 = 2

4 – 2 – 1 = 1

5 – 3 – 2 = 0

3. Số?

Untitled 75

Bài 44: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6

1. Tính:

Untitled 76

2. Tính:

5 + 1 = 6

4 + 2 = 6

1 + 5 = 6

2 + 4 = 6

3 + 3 = 6

2 + 2 = 4

6 + 0 = 6

0 + 6 = 6

3. Tính:

1 + 4 + 1 = 6

0 + 5 + 1 = 6

1 + 3 + 2 = 6

2 + 4 + 0 = 6

2 + 2 + 2 = 6

3 + 3 + 0 = 6

4. Viết phép tính thích hợp

Untitled 77

Bài 45: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6

1. Tính:

Untitled 78

3. Tính:

6 – 5 – 1 = 0

6 – 4 – 2 = 0

6 – 3 – 3 = 0

6 – 1 – 5 = 0

6 – 2 – 4 = 0

6 – 6 = 0

4. Viết phép tính thích hợp

Untitled 79

5. Điền ; =

6 – 5

6 – 4 > 1

5 – 2 = 3

6 – 1 = 4 + 1

5 – 3

6 – 3

Bài 46: tập luyện

1. Tính

Untitled 80

2. Tính

Untitled 81

Bài 47: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7

1. Tính:

Untitled 82

2. Tính:

0 + 7 = 7

7 + 0 = 7

1 + 6 = 7

6 + 1 = 7

2 + 5 = 7

5 + 2 = 7

3 + 4 = 7

4 + 3 = 7

3. Tính:

1 + 5 + 1 = 7

2 + 3 + 2= 7

1 + 4 + 2 = 7

2 + 2 + 3 = 7

3 + 2 + 2 = 7

5 + 0 + 2 = 7

4. Viết phép tính thích hợp

Untitled 83

Bài 48: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7

1. Số?

Untitled 84

3. Tính:

7 – 4 = 3

7 – 1 = 6

7 – 3 = 4

7 – 0 = 7

7 – 2 = 5

7 – 5 = 2

7 – 6 = 1

7 – 7 = 0

4. Tính:

7 – 4 – 2 = 1

7 – 5 – 1 = 1

7 – 3 – 1 = 3

7 – 1 – 3 = 3

7 – 4 – 1 = 2

7 – 2 – 4 = 1

5. Viết phép tính thích hợp:

Untitled 85

Bài 49: tập luyện

1. Tính:

Untitled 86Untitled 87

Bài 50: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM Vi 8

1. Tính

Untitled 88

2. Tính:

1 + 7 = 8

7 + 1 = 8

7 – 1 = 6

2 + 6 = 8

6 + 2 = 8

6 – 2 = 4

5 + 3 = 8

3 + 5 = 8

5 – 3 = 2

4 + 4 = 8

8 + 0 = 8

4 + 0 = 4

3. Tính:

1 + 3 + 4 = 8

1 + 2 + 5 = 8

2 + 3 + 3 = 8

4 + 1 + 1 = 6

3 + 2 + 2 = 7

2 + 2 + 4 = 8

4. Viết phép tính thích hợp:

Untitled 89

Bài 51: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 8

1. Tính:

Untitled 90

5. Viết phép tính thích hợp:

1635526782 681 Untitled 91

Bài 52: tập luyện

1. Tính:

1635526782 526 Untitled 92

3. Tính

1635526782 101 Untitled 93

5. Viết phép tính thích hợp

1635526782 695 Untitled 94

Bài 53: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9

1. Tính:

1635526782 182 Untitled 95

4. Nối:

1635526782 225 Untitled 97

Bài 54: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9

1. Tính

1635526782 347 Untitled 98

4. Viết phép tính thích hợp:

1635526782 78 Untitled 99

Bài 55: tập luyện

1. Điền số thích hợp vào ô trống

a)

8 + 1 = 9

9 – 8 = 1

9 – 1 = 8

7 + 2 = 9

9 – 7 = 2

9 – 2 = 7

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 6 = 3

9 – 3 = 6

b,

Untitled 1

c)

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 7 = 2

9 – 2 = 7

4 + 3 = 7

8 – 6 = 2

5 + 3 = 8

6 – 0 = 6

2. Nối phép tính thích hợp:

bai 55 1

5. Hình bên dưới có:

bai 55 2

4 hình tam giác

2 hình vuông

Bài 56: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10

1. Tính:

a.

bai 56 1

3. Viết phép tính thích hợp

bai 56 2

Bài 57: tập luyện

1. Tính:

a)

9 + 1 = 10

1 + 9 = 10

8 + 2 = 10

2 + 8 = 10

7 + 3 = 10

3 + 7 = 10

6 + 4 = 10

4 + 6 = 10

b)

bai 57 1

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

bai 57 2

5. Tính:

4 + 1 + 5 = 10

8 – 3 + 3 = 8

9 + 0 – 1 = 8

Bài 58: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

1. Tính:

a)

bai 58 1

b)

9 + 1 = 10

8 + 2 = 10

7 + 3 = 10

6 + 4 = 10

5 + 5 = 10

1 + 9 = 10

2 + 8 = 10

3 + 7 = 10

4 + 6 = 10

10 – 5 = 5

10 – 1 = 9

10 – 2 = 8

10 – 3 = 7

10 – 4 = 6

10 – 0 = 10

10 – 9 = 1

10 – 8 = 2

10 – 7 = 3

10 – 6 = 4

10 – 10 =0

2. Số?

a.

bai 58 2

Bài 59: tập luyện

1. Tính:

bai 59 1

3. Viết phép tính thích hợp:

bai 59 2

Bài 60: BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10

1. Tính:

a)

5 + 5 = 10

3 + 5 = 8

7 + 2 = 9

8 + 1 = 9

10 – 4 = 6

6 + 4 = 10

9 – 2 = 7

6 – 4 = 2

9 – 1 = 8

4 + 6 = 10

b)

bai 59 3

3. Tính:

3 + 4 + 2 = 9

4 + 3 + 3 = 10

4 + 5 – 7 = 2

3 + 7 – 6 = 4

5 + 4 – 8 = 1

3 + 5 – 2 = 6

10 – 8 + 7 = 9

9 – 6 + 5 = 8

9 – 4 – 3 = 2

4. Viết phép tính thích hợp:

bai 60 1

Bài 61: tập luyện

1. Tính:

8 + 2 = 10

9 + 1 = 10

7 + 3 = 10

5 + 5 = 10

2 + 8 = 10

1 + 9 = 10

10 -7 = 3

10 – 5 = 5

10 – 8 = 2

10 – 9 = 1

4 +6 = 10

10 + 0 = 10

10 – 2 = 8

10 – 1 = 9

10 – 6 =4

10 – 0 = 10

2. Số?

bai 61 1

3. Điền ; =

bai 61 2

4. Viết phép tính thích hợp:

a) Tân có: 6 cái thuyền

Mỹ có: 4 cái thuyền

Cả hai bạn có: … cái thuyền?

Cả hai bạn có: 6 + 4 = 10 cái thuyền.

b) Có: 8 quả

Cho em: 3 quả

Còn: … quả?

Còn lại: 8 – 3 = 5 quả

Bài 62: tập luyện CHUNG

1. Tính:

bai 62 1

3. Số?

bai 62 2

4. Viết phép tính thích hợp:

Có: 5 con thỏ

Thêm : 2 con thỏ

Tất cả có: … con thỏ?

Tất cả có: 5 + 2 = 7 con thỏ

Có: 9 bút chì

Bớt: 4 bút chì

Còn: … bút chì?

Còn lại: 9 – 4 = 5 bút chì

Bài 63: tập luyện CHUNG

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

2 = 1 + 1

6 = 2 + 4

8 = 5 + 3

10 = 8 + 2

3 = 1 + 2

6 = 3 + 3

8 = 4 + 4

10 = 7 + 3

4 = 3 + 1

7 = 6 + 1

9 = 8 + 1

10 = 6 + 4

4 = 2 + 2

7 = 5 + 2

9 = 7 + 2

10 = 5 + 5

5 = 4 + 1

7 = 4 + 3

9 = 6 + 3

10 = 10 + 0

5 = 3 + 2

8 = 7 + 1

9 = 5 + 4

10 = 0 + 10

6 = 5 + 1

8 = 6 + 2

10 = 9 + 1

1 = 0 + 1

2. Viết những số 8 ; 6 ; 10 ; 5 ; 3:

Số trình tự từ bé tới lớn là: 3 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10.

Số trình tự từ lớn tới bé là: 10 ; 8 ; 6 ; 5 ; 3.

3. Viết phép tính thích hợp

bai 63

Bài 64: tập luyện CHUNG

1. Nối những chấm theo trình tự:

bai 64 1bai 64 2

5. Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 8 con chim

Bay đi: 3 con chim

Còn lại: … con chim?

8 – 3 = 5

b,

Có: 6 con vịt

Mua thêm: 2 con vịt

Có tất cả: … con vịt?

6 + 2 = 8 con vịt

6. Vẽ thêm hình thích hợp vào ô trống:

bai 64 3

Bài 65: tập luyện CHUNG

1. Tính:

bai 65 1bai 65 2

4. Viết phép tính thích hợp

a.

Có: 6 cây

Trồng thêm: 3 cây

Tất cả: …. cây?

Tất cả: 6 + 3 = 9 cây

b.

Có: 10 cái bát

Làm vỡ: 1 cái bát

Còn lại:….?

Còn lại: 10 – 1 = 9 cái bát

5. Vẽ thích hợp vào chỗ trống

bai 65 3

Tự rà soát

1. Tính

bai 66bai 66 1

4. Viết phép tính thích hợp

Đã có: 5 viên bi

Mua thêm: 3 viên bi

Tất cả:… viên bi?

Tất cả: 5 + 3 = 8 viên bi

5. Số?

bai 66 2

Bài 66: Điểm đoạn thẳng

1. Đọc tên những điểm rồi nối những điểm để có đoạn thẳng:

bai 66 3

2. sử dụng thước thẳng và bút để nối thành:

bai 66 4

Bài 67: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

1. Tích vào đoạn thẳng dài hơn (theo mẫu):

bai 67 1

2. Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu)

bai 67 2

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Giải vở bài tập toán lớp 1 tập 1 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Giải vở bài tập toán lớp 1 tập 1 bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: Giải vở bài tập toán lớp 1 tập 1 của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Kể và tả lại một việc em đã gây ra khiến cha mẹ buồn lòng hay nhất - Văn mẫu lớp 6

Viết một bình luận