đồng đẳng là gì? trị giá đồng đẳng – tiêu chí quan trọng của xã hội

Trường Tiểu Học Đằng Lâm

Updated on:

đồng đẳng là gì? trị giá đồng đẳng – tiêu chí quan trọng của xã hội
Bạn đang xem: đồng đẳng là gì? trị giá đồng đẳng – tiêu chí quan trọng của xã hội tại Kênh Văn Hay

Có nghiên cứu sâu vào trong tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết vong hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu tượng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm – sản phẩm thế tất của một nền văn hóa trọng tình. Trong đó từ “đồng đẳng” là từ ngữ mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với dân tộc Việt Nam. Trong bài viết sau đây, trường Cmm.edu.vn mời quý độc giả giả cùng tìm hiểu đồng đẳng là gì? trị giá đồng đẳng – tiêu chí quan trọng của xã hội.

đồng đẳng là gì?

“đồng đẳng”: Ngang hàng nhau về địa vị, về quyền lợi. chủ toạ Hồ Chí Minh khẳng định: “Tất cả những dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng”.

Theo tự điển bách khoa Việt Nam (năm 1995), đồng đẳng được định tức là sự đối xử như nhau về những mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, không phân biệt thành phần và địa vị xã hội, trong đó trước tiên và cơ bản nhất là đồng đẳng trước pháp luật.

đồng đẳng là những công dân có quyền lợi đồng đẳng như nhau. Quyền đồng đẳng là một loại quyền lợi cơ bản của công dân. Điều 16, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người đều đồng đẳng trước pháp luật”. Mọi người không phân biệt dân tộc, nghề nghiệp, xuất thân gia đình, tôn giáo, trình độ giáo dục, tình trạng tài sản…, đều có quyền đồng đẳng. đồng đẳng được quy định trong Hiến pháp và pháp luật, mọi quyền lợi của nhân dân được pháp luật  bảo vệ, đối với những hành vi vi phạm phải căn cứ vào pháp luật để truy cứu; không có đặc quyền trước pháp luật; công dân đều có trách nhiệm của mình và có nghĩa vụ chấp hành pháp luật.

trị giá đồng đẳng – Tiêu chí quan trọng của xã hội

dinh kien gioi1 360x192 1

đồng đẳng tức là thời cơ trước mọi người là đồng đẳng. Trong nhiều trường hợp thời cơ quyết định vận mệnh đem tới sự thành công cho con người. do vậy, mọi người đều phải có quyền tham gia, có quyền lựa lựa chọn, có quyền cạnh tranh đồng đẳng. đồng đẳng có tính cụ thể và tính lịch sử. Quan niệm đồng đẳng thuộc về kiến trúc thượng tằng, phản ánh quan hệ kinh tế nhất định trong điều kiện lịch sử nhất định. Có điều kiện vật chất thế nào là có quan niệm đồng đẳng như thế ấy. Xã hội nguyên thủy do điều kiện sức sản xuất thấp, không có áp bức và nô dịch, không có khác biệt về giai cấp và giàu nghèo, những thành viên thị tộc lao động tập thể… chính là sinh hoạt đồng đẳng nguyên thủy. Đặc trưng quan trọng xã hội nô lệ và xã hội phong kiến là chế độ sang trọng. Dưới chế độ xã hội này cơ bản không tồn tại quan niệm đồng đẳng. Giai cấp tư sản đề xướng khẩu hiệu người người đồng đẳng, nhưng là chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất quyết định đồng đẳng của giai cấp tư sản chẳng qua là “đồng đẳng” đặc quyền, chỉ dành riêng cho giai cấp tư sản. C. Mác chỉ ra sự bóc lột người lao động là nhân quyền trước hết của tư bản.

Trong xã hội chủ nghĩa, xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất khiến cho người dân trở thành chủ sở hữu thực sự của xã hội và quốc gia. Người dân có quyền lợi kinh tế, chính trị, xã hội đồng đẳng và đồng đẳng đã trở thành đặc trưng bản tính của chủ nghĩa xã hội, trở thành yêu cầu nội tại phát triển của xã hội. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, người dân là chủ sở hữu có quyền đồng đẳng trong quản lý quốc gia và những công việc xã hội. Bất luận là trong những mục tiêu trị giá của quốc gia, hay trong trị giá của từng công dân, đồng đẳng luôn là tiêu chí quan trọng, là trị giá không thể thiếu của chủ nghĩa xã hội.

bc1

đồng đẳng là cơ sở duy trì công bằng, tiến bộ xã hội. Công bằng, tiến bộ là yêu cầu nội tại của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Công bằng bao hàm yếu tố đồng đẳng. Mỗi tư nhân đều đồng đẳng về quyền lợi, về lợi ích. Xã hội xã hội chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm bảo vệ quyền đồng đẳng của người dân, bảo đảm mỗi tư nhân được tôn trọng về quyền, lợi ích chính đáng. Công bằng quyền lợi, công bằng thời cơ chính là nội dung chủ yếu của công bằng xã hội, xây dựng môi trường xã hội công bằng, để bảo đảm người dân được tham gia đồng đẳng, phát triển đồng đẳng và có những quyền lợi đồng đẳng. đồng đẳng là động lực phát triển xã hội. Xã hội xã hội chủ nghĩa chủ trương người người đồng đẳng trong chính trị, kinh tế… là động lực động viên xã hội phát triển.

Cơ sở cơ bản của pháp luật là “người người đồng đẳng trước pháp luật”. Không có cơ sở cơ bản này, pháp quyền sẽ bị lợi dụng, pháp luật mất đi tính quyền uy. do vậy, cần xúc tiến toàn diện việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong đó, thế tất đề cao trị giá đồng đẳng. Tất cả công dân đều tôn trọng sự nghiêm minh và phải có ý thức, trách nhiệm chấp hành Hiến pháp và pháp luật, không lấy niềm tin để thay pháp luật, lấy quyền lực để áp chế pháp luật, câu kết tư quyền để bẻ cong pháp luật.

đồng đẳng là tiền đề trao đổi, giao lưu giữa con người với nhau. đồng đẳng trong giao lưu giữa con người là không lấy quyền lực để áp chế, lấy mạnh áp bức yếu, mà tôn trọng, không làm hại và xâm phạm tới lợi ích của người khác. Thái độ đối xử đồng đẳng này là tiền đề xây dựng quan hệ giữa con người với nhau. Mỗi tư nhân đều phải tôn trọng người khác trong giao tiếp, xử sự giữa con người với nhau. đồng đẳng có tiền đề là tôn trọng người khác và cũng có hướng đích là tôn trọng người khác.

Trong ngành chính trị, lấy kiên trì địa vị chủ thể của nhân dân làm nội dung trọng tâm của những cải cách thiết chế chính trị. Đổi mới và hoàn thiện chế độ bầu cử, bảo đảm quyền bầu cử của công dân và đồng đẳng trong bầu cử. Bảo đảm quyền tham gia của công dân vào sinh hoạt chính trị của quốc gia, những quyết sách lớn của quốc gia; mở rộng và kiện toàn những cơ chế để đẩy mạnh hoạt động rà soát, giám sát; loại bỏ những loại tiêu cực, tham ô, đặc quyền đặc lợi.

Trong ngành pháp luật, bảo đảm mọi người đều đồng đẳng trước pháp luật. những tổ chức và tư nhân có quyền lợi và nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, những hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật đều bị truy cứu.

Trong kinh tế, thực hiện công bằng, hiệu quả, điều tiết hợp lý phân phối thu nhập, hạn chế phân cực xã hội, xúc tiến chế độ an sinh xã hội. Quản lý phát triển xã hội vững bền, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nhất là tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng y tế, giáo dục, hỗ trợ nhà ở cho những đối tượng yếu thế, trợ cấp thất nghiệp…

Trong lịch sử phát triển xã hội loài người, người dân đều hy vọng thực hiện đồng đẳng xã hội, nhưng trước khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời, đối với đông đảo quần chúng, nhất là quần chúng lao động, đồng đẳng thật sự vẫn chỉ là lý tưởng.

Trong xã hội nguyên thủy, trong nội bộ thị tộc, mọi người tham gia lao động công bằng, phân phối lợi ích hợp lý, nhưng lúc đó chưa có ý thức đồng đẳng, mà là để duy trì sự sống và sinh nở phát triển nòi giống. Thời kỳ cuối xã hội nguyên thủy, do phát triển bước đầu của lực lượng sản xuất, sản phẩm vật chất được sản xuất ra dần tăng lên nhiều, những sản phẩm vật chất ấy không thể tức tốc ăn hết, sử dụng hết ngay được, mà có dư thừa. Sản phẩm dư thừa khởi đầu là tập thể thị tộc chiếm hữu công cộng, về sau dần chuyển biến thành do tư nhân chiếm hữu, làm xã hội dần phát sinh chế độ tư hữu tài sản, phát sinh phân hóa giàu nghèo, hiện tượng bóc lột kinh tế giữa con người. Hiện tượng bóc lột trong xã hội cũng dần phổ biến, phân chia theo địa vị kinh tế khác nhau, hình thành giai cấp khác nhau. Sau khi xã hội loài người tiến vào xã hội có giai cấp, thì mất đi trạng thái đời sống xã hội người người đồng đẳng, phân phối hợp lý (phân phối theo nhu cầu sinh tồn) của xã hội nguyên thủy.

Trong xã hội có giai cấp, khi trình độ lực lượng sản xuất không cao, thì khó thực hiện được đồng đẳng xã hội chân chính, phổ biến. Chỉ có xã hội xã hội chủ nghĩa với trình độ phát triển lực lượng sản xuất rất cao mới có thể xúc tiến và bảo đảm có hiệu quả đồng đẳng chân chính và phổ biến.

Lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa đã ứng dụng khoa học – kỹ thuật hiện đại đặt hạ tầng khá hùng hậu cho xúc tiến và bảo đảm đồng đẳng chân chính, phổ biến. Trên cơ sở lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa, có thể xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa lấy chế độ công hữu tư liệu sản xuất làm cơ sở, dần dần xúc tiến mọi người đồng đẳng với nhau ở vị trí kinh tế. Lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa phát triển với tốc độ nhanh dần thu hẹp  khoảng cách điều kiện sinh hoạt giữa người với người, nhất là những người có khác biệt địa vị xã hội, điều kiện tiếp nhận giáo dục và về nhiều phương diện khác. Đồng thời, lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa phát triển không ngừng có thể tăng đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng công cộng, xây dựng hệ thống an sinh xã hội, cung ứng điều kiện sinh hoạt công cộng tốt đẹp cho tất cả mọi người trong xã hội. Sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa còn cung ứng thời cơ việc làm nhiều hơn, bảo đảm việc làm đầy đủ cho mọi người.

Chế độ xã hội chủ tức là chế độ xã hội mà nhân dân làm chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, cán bộ lãnh đạo chính quyền những cấp phải làm thuê bộc của nhân dân. Chế độ xã hội chủ nghĩa động viên nhân dân kết đoàn, viện trợ nhau chung sống hài hòa. Đích hướng tới cuối cùng của chế độ xã hội chủ tức là thực hiện phát triển tự do, hạnh phúc cho tất cả mọi thành viên xã hội.

cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len cnxh bo sung phat trien 2011 nhung van de ly luan

Tuy nhiên, để làm cho trình độ lực lượng sản xuất dần tăng, chế độ xã hội chủ nghĩa dần hoàn thiện, việc này phải trải qua một quá trình trong tương lai. do vậy, đồng đẳng của chủ nghĩa xã hội cũng tất nhiên phải trải qua một quá trình phát triển dần từ bậc thấp tới  bậc cao. Và ở mỗi giai đoạn khác nhau sẽ có mục tiêu trị giá đồng đẳng khác nhau.

Giải pháp bảo đảm đồng đẳng xã hội

  • Để xúc tiến và bảo đảm đồng đẳng xã hội, phải kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, nỗ lực phát triển lực lượng sản xuất
  • Để xúc tiến và bảo đảm đồng đẳng xã hội phải tăng cường hơn nữa việc bảo đảm quyền và lợi ích về những mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân: Đẩy mạnh xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện xã hội hiện đại, không có dân chủ và pháp trị, không thể có đồng đẳng chân chính. Hoàn thiện chế độ phân phối thu nhập. Đây là then chốt của bảo đảm công bằng, đồng đẳng xã hội. Hoàn thiện những dịch vụ vụ công ích. Khoảng cách giàu nghèo không chỉ là vấn đề khoảng cách thu nhập kinh tế của từng công dân, mà còn thể hiện trong thụ hưởng những dịch vụ công cộng cơ bản.
  • Để xúc tiến và bảo đảm đồng đẳng xã hội, phải đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền về đồng đẳng, động viên sức mạnh của toàn xã hội.

Video về đồng đẳng

Đăng bởi: Cmm.edu.vn

Chuyên mục: Tư vấn tuyển sinh

đồng đẳng là gì? trị giá bình đằng – tiêu chí quan trọng của xã hội

Có nghiên cứu sâu vào trong tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết vong hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu tượng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm – sản phẩm thế tất của một nền văn hóa trọng tình. Trong đó từ “đồng đẳng” là từ ngữ mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với dân tộc Việt Nam. Trong bài viết sau đây, trường Cmm.edu.vn mời quý độc giả giả cùng tìm hiểu đồng đẳng là gì? trị giá đồng đẳng – tiêu chí quan trọng của xã hội. đồng đẳng là gì? “đồng đẳng”: Ngang hàng nhau về địa vị, về quyền lợi. chủ toạ Hồ Chí Minh khẳng định: “Tất cả những dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng”. Theo tự điển bách khoa Việt Nam (năm 1995), đồng đẳng được định tức là sự đối xử như nhau về những mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, không phân biệt thành phần và địa vị xã hội, trong đó trước tiên và cơ bản nhất là đồng đẳng trước pháp luật. Dân hay quan đều phải đồng đẳng trước pháp luật… | BAN THỜI SỰ – VOV1 đồng đẳng là những công dân có quyền lợi đồng đẳng như nhau. Quyền đồng đẳng là một loại quyền lợi cơ bản của công dân. Điều 16, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người đều đồng đẳng trước pháp luật”. Mọi người không phân biệt dân tộc, nghề nghiệp, xuất thân gia đình, tôn giáo, trình độ giáo dục, tình trạng tài sản…, đều có quyền đồng đẳng. đồng đẳng được quy định trong Hiến pháp và pháp luật, mọi quyền lợi của nhân dân được pháp luật bảo vệ, đối với những hành vi vi phạm phải căn cứ vào pháp luật để truy cứu; không có đặc quyền trước pháp luật; công dân đều có trách nhiệm của mình và có nghĩa vụ chấp hành pháp luật. trị giá đồng đẳng – Tiêu chí quan trọng của xã hội Bài học: Giới & đồng đẳng giới – Giáo Dục nam nữ đồng đẳng tức là thời cơ trước mọi người là đồng đẳng. Trong nhiều trường hợp thời cơ quyết định vận mệnh đem tới sự thành công cho con người. do vậy, mọi người đều phải có quyền tham gia, có quyền lựa lựa chọn, có quyền cạnh tranh đồng đẳng. đồng đẳng có tính cụ thể và tính lịch sử. Quan niệm đồng đẳng thuộc về kiến trúc thượng tằng, phản ánh quan hệ kinh tế nhất định trong điều kiện lịch sử nhất định. Có điều kiện vật chất thế nào là có quan niệm đồng đẳng như thế ấy. Xã hội nguyên thủy do điều kiện sức sản xuất thấp, không có áp bức và nô dịch, không có khác biệt về giai cấp và giàu nghèo, những thành viên thị tộc lao động tập thể… chính là sinh hoạt đồng đẳng nguyên thủy. Đặc trưng quan trọng xã hội nô lệ và xã hội phong kiến là chế độ sang trọng. Dưới chế độ xã hội này cơ bản không tồn tại quan niệm đồng đẳng. Giai cấp tư sản đề xướng khẩu hiệu người người đồng đẳng, nhưng là chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất quyết định đồng đẳng của giai cấp tư sản chẳng qua là “đồng đẳng” đặc quyền, chỉ dành riêng cho giai cấp tư sản. C. Mác chỉ ra sự bóc lột người lao động là nhân quyền trước hết của tư bản. Trong xã hội chủ nghĩa, xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất khiến cho người dân trở thành chủ sở hữu thực sự của xã hội và quốc gia. Người dân có quyền lợi kinh tế, chính trị, xã hội đồng đẳng và đồng đẳng đã trở thành đặc trưng bản tính của chủ nghĩa xã hội, trở thành yêu cầu nội tại phát triển của xã hội. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, người dân là chủ sở hữu có quyền đồng đẳng trong quản lý quốc gia và những công việc xã hội. Bất luận là trong những mục tiêu trị giá của quốc gia, hay trong trị giá của từng công dân, đồng đẳng luôn là tiêu chí quan trọng, là trị giá không thể thiếu của chủ nghĩa xã hội. Sáng nay, ngày 29/5: Hơn 268.600 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ thăm bầu cử đồng đẳng là cơ sở duy trì công bằng, tiến bộ xã hội. Công bằng, tiến bộ là yêu cầu nội tại của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Công bằng bao hàm yếu tố đồng đẳng. Mỗi tư nhân đều đồng đẳng về quyền lợi, về lợi ích. Xã hội xã hội chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm bảo vệ quyền đồng đẳng của người dân, bảo đảm mỗi tư nhân được tôn trọng về quyền, lợi ích chính đáng. Công bằng quyền lợi, công bằng thời cơ chính là nội dung chủ yếu của công bằng xã hội, xây dựng môi trường xã hội công bằng, để bảo đảm người dân được tham gia đồng đẳng, phát triển đồng đẳng và có những quyền lợi đồng đẳng. đồng đẳng là động lực phát triển xã hội. Xã hội xã hội chủ nghĩa chủ trương người người đồng đẳng trong chính trị, kinh tế… là động lực động viên xã hội phát triển. Cơ sở cơ bản của pháp luật là “người người đồng đẳng trước pháp luật”. Không có cơ sở cơ bản này, pháp quyền sẽ bị lợi dụng, pháp luật mất đi tính quyền uy. do vậy, cần xúc tiến toàn diện việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong đó, thế tất đề cao trị giá đồng đẳng. Tất cả công dân đều tôn trọng sự nghiêm minh và phải có ý thức, trách nhiệm chấp hành Hiến pháp và pháp luật, không lấy niềm tin để thay pháp luật, lấy quyền lực để áp chế pháp luật, câu kết tư quyền để bẻ cong pháp luật. đồng đẳng là tiền đề trao đổi, giao lưu giữa con người với nhau. đồng đẳng trong giao lưu giữa con người là không lấy quyền lực để áp chế, lấy mạnh áp bức yếu, mà tôn trọng, không làm hại và xâm phạm tới lợi ích của người khác. Thái độ đối xử đồng đẳng này là tiền đề xây dựng quan hệ giữa con người với nhau. Mỗi tư nhân đều phải tôn trọng người khác trong giao tiếp, xử sự giữa con người với nhau. đồng đẳng có tiền đề là tôn trọng người khác và cũng có hướng đích là tôn trọng người khác. Trong ngành chính trị, lấy kiên trì địa vị chủ thể của nhân dân làm nội dung trọng tâm của những cải cách thiết chế chính trị. Đổi mới và hoàn thiện chế độ bầu cử, bảo đảm quyền bầu cử của công dân và đồng đẳng trong bầu cử. Bảo đảm quyền tham gia của công dân vào sinh hoạt chính trị của quốc gia, những quyết sách lớn của quốc gia; mở rộng và kiện toàn những cơ chế để đẩy mạnh hoạt động rà soát, giám sát; loại bỏ những loại tiêu cực, tham ô, đặc quyền đặc lợi. Trong ngành pháp luật, bảo đảm mọi người đều đồng đẳng trước pháp luật. những tổ chức và tư nhân có quyền lợi và nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, những hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật đều bị truy cứu. Trong kinh tế, thực hiện công bằng, hiệu quả, điều tiết hợp lý phân phối thu nhập, hạn chế phân cực xã hội, xúc tiến chế độ an sinh xã hội. Quản lý phát triển xã hội vững bền, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nhất là tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng y tế, giáo dục, hỗ trợ nhà ở cho những đối tượng yếu thế, trợ cấp thất nghiệp… Trong lịch sử phát triển xã hội loài người, người dân đều hy vọng thực hiện đồng đẳng xã hội, nhưng trước khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời, đối với đông đảo quần chúng, nhất là quần chúng lao động, đồng đẳng thật sự vẫn chỉ là lý tưởng. Trong xã hội nguyên thủy, trong nội bộ thị tộc, mọi người tham gia lao động công bằng, phân phối lợi ích hợp lý, nhưng lúc đó chưa có ý thức đồng đẳng, mà là để duy trì sự sống và sinh nở phát triển nòi giống. Thời kỳ cuối xã hội nguyên thủy, do phát triển bước đầu của lực lượng sản xuất, sản phẩm vật chất được sản xuất ra dần tăng lên nhiều, những sản phẩm vật chất ấy không thể tức tốc ăn hết, sử dụng hết ngay được, mà có dư thừa. Sản phẩm dư thừa khởi đầu là tập thể thị tộc chiếm hữu công cộng, về sau dần chuyển biến thành do tư nhân chiếm hữu, làm xã hội dần phát sinh chế độ tư hữu tài sản, phát sinh phân hóa giàu nghèo, hiện tượng bóc lột kinh tế giữa con người. Hiện tượng bóc lột trong xã hội cũng dần phổ biến, phân chia theo địa vị kinh tế khác nhau, hình thành giai cấp khác nhau. Sau khi xã hội loài người tiến vào xã hội có giai cấp, thì mất đi trạng thái đời sống xã hội người người đồng đẳng, phân phối hợp lý (phân phối theo nhu cầu sinh tồn) của xã hội nguyên thủy. Trong xã hội có giai cấp, khi trình độ lực lượng sản xuất không cao, thì khó thực hiện được đồng đẳng xã hội chân chính, phổ biến. Chỉ có xã hội xã hội chủ nghĩa với trình độ phát triển lực lượng sản xuất rất cao mới có thể xúc tiến và bảo đảm có hiệu quả đồng đẳng chân chính và phổ biến. Lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa đã ứng dụng khoa học – kỹ thuật hiện đại đặt hạ tầng khá hùng hậu cho xúc tiến và bảo đảm đồng đẳng chân chính, phổ biến. Trên cơ sở lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa, có thể xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa lấy chế độ công hữu tư liệu sản xuất làm cơ sở, dần dần xúc tiến mọi người đồng đẳng với nhau ở vị trí kinh tế. Lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa phát triển với tốc độ nhanh dần thu hẹp khoảng cách điều kiện sinh hoạt giữa người với người, nhất là những người có khác biệt địa vị xã hội, điều kiện tiếp nhận giáo dục và về nhiều phương diện khác. Đồng thời, lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa phát triển không ngừng có thể tăng đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng công cộng, xây dựng hệ thống an sinh xã hội, cung ứng điều kiện sinh hoạt công cộng tốt đẹp cho tất cả mọi người trong xã hội. Sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa còn cung ứng thời cơ việc làm nhiều hơn, bảo đảm việc làm đầy đủ cho mọi người. Chế độ xã hội chủ tức là chế độ xã hội mà nhân dân làm chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, cán bộ lãnh đạo chính quyền những cấp phải làm thuê bộc của nhân dân. Chế độ xã hội chủ nghĩa động viên nhân dân kết đoàn, viện trợ nhau chung sống hài hòa. Đích hướng tới cuối cùng của chế độ xã hội chủ tức là thực hiện phát triển tự do, hạnh phúc cho tất cả mọi thành viên xã hội. Cương lĩnh xây dựng quốc gia trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển 2011)- Những vấn đề lý luận – thực tiễn qua sắp 10 năm thực hiện ( Tuy nhiên, để làm cho trình độ lực lượng sản xuất dần tăng, chế độ xã hội chủ nghĩa dần hoàn thiện, việc này phải trải qua một quá trình trong tương lai. do vậy, đồng đẳng của chủ nghĩa xã hội cũng tất nhiên phải trải qua một quá trình phát triển dần từ bậc thấp tới bậc cao. Và ở mỗi giai đoạn khác nhau sẽ có mục tiêu trị giá đồng đẳng khác nhau. Giải pháp bảo đảm đồng đẳng xã hội Để xúc tiến và bảo đảm đồng đẳng xã hội, phải kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, nỗ lực phát triển lực lượng sản xuất Để xúc tiến và bảo đảm đồng đẳng xã hội phải tăng cường hơn nữa việc bảo đảm quyền và lợi ích về những mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân: Đẩy mạnh xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện xã hội hiện đại, không có dân chủ và pháp trị, không thể có đồng đẳng chân chính. Hoàn thiện chế độ phân phối thu nhập. Đây là then chốt của bảo đảm công bằng, đồng đẳng xã hội. Hoàn thiện những dịch vụ vụ công ích. Khoảng cách giàu nghèo không chỉ là vấn đề khoảng cách thu nhập kinh tế của từng công dân, mà còn thể hiện trong thụ hưởng những dịch vụ công cộng cơ bản. Để xúc tiến và bảo đảm đồng đẳng xã hội, phải đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền về đồng đẳng, động viên sức mạnh của toàn xã hội. Video về đồng đẳng

 

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn thấy bài viết đồng đẳng là gì? trị giá đồng đẳng – tiêu chí quan trọng của xã hội có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về đồng đẳng là gì? trị giá đồng đẳng – tiêu chí quan trọng của xã hội bên dưới để Kênh Văn Hay có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: kenhvanhay.edu.vn của Kênh Văn Hay

Nhớ để nguồn bài viết này: đồng đẳng là gì? trị giá đồng đẳng – tiêu chí quan trọng của xã hội của website kenhvanhay.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn ly hôn với người nước ngoài mới nhất 2023 và cách viết

Viết một bình luận